2BI Usluge i proizvodi


Kompanija srednje veličine - ispod 100 zaposlenih

Opis usluga i proizvoda

Za razliku od mikro i male kompanije, gdje je po pravilu poslovni softver jedini dio IT sistema koji nosi određenu važnost uz funkcionisanje opreme i pratećeg softvera (MS Windows, MS office...), kod srednjih kompanija osjeća se i potreba za unaprijeđenom sigurnošću IT sistema, sinhronizacijom informacija između više odvojenih poslovnih softvera, optimalno povezivanje više lokacija, unapređenje poslovnih procesa koristeći savremene tehnologije i sl.

10 tipičnih izazova sa kojima se preduzeća susreću kada je IT u pitanju:

 1. Nedovoljna obučenost kadrova za efikasno korišćenje IT sistema
 2. Gubljenje poslovnih podataka usljed otkaza memorije računara
 3. Problemi sa računarskim virusima
  1. Nedostatci u radu računara
  2. Gubljenje poslovnih podataka

 4. Sigurnosni propusti
  1. Zbog računarskih virusa
  2. Neadekvatna zaštita podataka
  3. Internet upadi

 5. Prestanak rada softvera/hardvera
  1. Promjena podešavanja softvera, koja za posledicu imaju prestanak rada
  2. Otkazi određenih djelova računara, koji često nose i gubljenje podataka

 6. Nedostatci u računarskim komunikacijama
  1. Pogrešne investicije u komunikacionu opremu
  2. Iznajmljivanje previše skupih komunikacionih linkova koji nijesu potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti
  3. Neadekvatna zaštita komunikacione infrastrukture

 7. Nepostojanje tehničke podrške ili
 8. Neadekvatna tehnička podrška kadrova koji su zaposleni u kompaniji ili su angažovani kao treće lice
  1. Nedovoljno resursa za izvršenje poslovnih zahtjeva prema IT odjeljenju
  2. Nedovoljno obrazovanje IT kadrova
  3. Nedovoljno iskustvo iz IT oblasti

 9. Pogrešne investicije
  1. Kupovina preskupe opreme
  2. Kupovina nepotrebne opreme

 10. Nepostojanje strategije razvoja IT sistema
  1. Nabavka softvera/opreme koja se mora mijenjati suviše brzo


Kompanije srednje veličine imaju različite potrebe, zavisno od sektora i tipa poslovanja. Zahtjeva se stalna podrška u toku radnih dana (po dvije, pa čak i tri smjene) i brzi odgovor na krizne situacije. Većina poslovnih procesa su vremenski jako zavisni. Ove kompanije najbolje prepoznaju korist iznajmljivanja IT usluga, samim tim što su IT tehnlogije često prepoznate kao potencijalna barijera razvoju, a ne, kako bi to moralo biti, podrška budućem razvoju kompanije.

Značajan naglasak stavlja se na edukaciju klijentskog osoblja. Kljientu se riješi problem, ali se uvijek i pokaže o čemu se radi i kako da se isti, eventualno, izbjegne u budućnosti.

Spisak oblasti vezano za koje se možete osloniti na našu kompaniju su:

 1. Projektovanje i razvoj Vašeg informacionog sistema
 2. Podrška vezano za pregovore kada je Vaš poslovni softver u pitanju
 3. Po potrebi, analiza funkcionalnosti poslovnog softvera i konsultacije vezano za otklanjanje nedostataka i problema
 4. Uporedna analiza sličnih rješenja na tržištu i pomoć prilikom formulisanja zahtjeva prema trećim kompanijama
 5. Pomoć i konsultacije za potrebe unapređenja poslovnih procesa koristeći moderne tehnologije
 6. Održavanje računara i komunikacione mreže
 7. Instalacija potrebnog softvera i njegovo administriranje
 8. Redovan backup podataka
 9. Sigurna komunikacija sa Internet mrežom
 10. Nabavka opreme ili softvera (mi ne prodajemo softver i/ili opremu, ali Vam možemo pomoći da je nabavite)
 11. Konsultacije i tehnička podrška
 12. HELP DESK telefonska podrška…
 13. Povezivanje udaljenih lokacija (filijala) na razne načine – u principu bira se onaj najpovoljniji i najoptimalniji za Vašu kompaniju
 14. Iznajmljivanje opreme. Npr., laptop za prezentacije na seminarima i sl...
 15. Hardverske reparacije računara
 16. Poboljšanje sigurnosti IT sistema
 17. Preventivno djelovanje na sistem...

Praktično...

U slučaju da dođe do prestanka rada nekog dijela sistema preduzeća, vaša odgovorna osoba daje nalog za otklanjanje kvara kompaniji 2BI. 2BI tim, po usaglašenim procedurama, kreće u proces otklanjanja kvara, a Vas obavještava o statusu i rokovima u kojima će kvar biti otklonjen.

Naprimjer, ako neki od računara prestane da funkcioniše, 2BI će angažovati svoje ljude koji će doći na lice mjesta i otkloniti kvar u najbržem mogućem roku, a u skladu sa prioritetima. Važno je napomenuti da će 2BI vršiti stalni pregled funkcionisanja sistema, tako da će se broj kvarova svesti na minimum. Cilj je da se djeluje preventivno na cjelokupan sistem.

Praktičan način funkcionisanja određenih poslovnih procesa (backup podataka, otklanjanje virusa...), kao i primjer kalkulacije ukupne cijene pogledajte na stranici primjer funkcionisanja određenih procesa.

1. Saradnja po principu garantovanog odziva

Usluga Cijena
Osnovna cijena održavanja računara 20€ mjesečno po računaru
Osnovna cijena održavanja servera 50€ mjesečno po serveru
Osnovna cijena održavanja mreže 50€ mjesečno po uređaju

 

2. Saradnja po pozivu

Grupa poslova Cijena/sat
Rad na održavanju računarskih mreža i servera 45€/sat
Rad na održavanju računara 20€/sat
Podrška prilikom planiranja i otvaranja novih filijala 45€/sat

Za svaku intervenciju je potrebno dodati i fiksni iznos u zavisnosti od pripadajuće zone.

 

Lista zona i pripadajućih gradova

Zone Gradovi Cijena
Nulta Podgorica 5€
Prva Nikšić, Cetinje 30
Druga Bar, Budva, Kolašin, Mojkovac 40
Treća Ulcinj, Tivat, Kotor, H. Novi, Plužine 50€
Četvrta Pljevlja, Berane, B. Polje, Rožaje 60€


* PDV nije uračunat u cijenu.

U cijenu nisu uključene:

 • Softverske licence;
 • Hardverske komponente;