2BI Usluge i proizvodi


Mikro i mala kompanija - ispod 10 zaposlenih

Opis usluga i proizvoda

Mikro i mala preduzeća zahtjevaju različite nivoe podrške. Generalno gledano, mikro i mala preduzeća koriste samo osnovne funkcionalnosti IT sistema.

10 tipičnih izazova sa kojima se preduzeća susrijeću kada je IT u pitanju:

 1. Nedovoljna obučenost kadrova za efikasno korišćenje IT sistema
 2. Gubljenje poslovnih podataka usled otkaza memorije računara
 3. Problemi sa računarskim virusima
  1. Nedostaci u radu računara
  2. Gubljenje poslovnih podataka

 4. Sigurnosni propusti
  1. Zbog računarskih virusa
  2. Neadekvatna zaštita podataka
  3. Internet upadi

 5. Prestanak rada softvera/hardvera
  1. Promjena podešavanja softvera, koja za posljedicu imaju prestanak rada
  2. Otkazi određenih djelova računara, koji često nose i gubljenje podataka

 6. Nedostaci u računarskim komunikacijama
  1. Pogrešne investicije u komunikacionu opremu
  2. Iznajmljivanje previše skupih komunikacionih linkova koji nijesu potrebni za obavljanje poslovnih aktivnosti
  3. Neadekvatna zaštita komunikacione infrstrukture

 7. Nepostojanje tehničke podrške ili
 8. Neadekvatna tehnička podrška kadrova koji su zaposleni u kompaniji ili su angažovani kao treće lice
  1. Nedovoljno resursa za izvršenje poslovnih zahtjeva prema IT odjeljenju
  2. Nedovoljno obrazovanje IT kadrova
  3. Nedovoljno iskustvo iz IT oblasti

 9. Pogrešne investicije
  1. Kupovina preskupe opreme
  2. Kupovina nepotrebne opreme

 10. Nepostojanje strategije razvoja IT sistema
  1. Nabavka softvera/opreme koja se mora mijenjati suviše brzo

 11. Mikro i mala preduzeća zahtijevaju različite nivoe podrške. IT sistemi u ovim kompanijama najlakše se remontuju i, zavisno od plana klijenta da ulaže u IT, vrlo brzo postiže se izuzetno stabilan IT sistem. Ovakva postavka sistema, uz kvalitetnu izradu dokumentacije, backup rješenja i sl., klijentu pruža maksimalnu sigurnost i vrlo kratko vrijeme rješavanja svih vrsta problema. Nakon toga, održavanje sistema postaje važan faktor kontinuiteta rada IT sistema bez problema i gubitka podataka.

2BI model iznajmljivanja usluga ovdje se potpuno opravadava jer klijent dobija najbolju uslugu uz male troškove. Potrebe malih klijenata variraju od izuzetno zahtjevnih klijenata do klijenata sa povremenom podrškom (često, daljinskom), tj., sve se završava konsultacijom preko telefona ili daljinskim pristupom IT sistemu kompanije (po strogo definisanim sigurnosnim procedurama).

Značajan naglasak stavlja se na edukaciju klijentskog osoblja. Kljientu se riješi problem, ali se uvijek i pokaže o čemu se radi i kako da se isti, eventualno, izbjegne u budućnosti.

Kroz proces iznajmljivanja IT usluga možemo ponuditi:

 1. Projektovanje i razvoj Vašeg informacionog sistema
 2. Podrška vezano za pregovore kada je Vaš poslovni softver u pitanju
 3. Po potrebi, analiza funkcionalnosti poslovnog softvera i konsultacije vezano za otklanjanje nedostataka i problema
 4. Uporedna analiza sličnih rješenja na tržištu i pomoć prilikom formulisanja zahtjeva prema trećim kompanijama
 5. Održavanje računara i mreža
 6. Instalacija potrebnog softvera i njegovo administriranje
 7. Redovan backup podataka
 8. Sigurna komunikacija sa Internet mrežom
 9. Nabavka opreme ili softvera (mi ne prodajemo softver i/ili opremu, ali Vam možemo pomoći da je nabavite)
 10. Konsultacije i tehnička podrška
 11. HELP DESK telefonska podrška…
 12. Povezivanje udaljenih lokacija (filijala) na razne načine – u principu bira se onaj najpovoljniji i najoptimalniji za Vašu kompaniju
 13. Iznajmljivanje opreme. Npr. laptop, projektor za prezentacije na seminarima i sl...
 14. Hardverske reparacije računara

Praktično...

U slučaju da dođe do prestanka rada nekog dijela sistema preduzeća, Vaša odgovorna osoba daje nalog za otklanjanje kvara kompaniji 2BI. 2BI tim, po usaglašenim procedurama, kreće u proces otklanjanja kvara, a Vas obavještava o statusu i rokovima u kojima će kvar biti otklonjen.

Naprimjer, ako neki od računara prestane da funkcioniše, 2BI će angažovati svoje ljude koji će doći na lice mjesta i otkloniti kvar u najbržem mogućem roku, a u skladu sa prioritetima. Važno je napomenuti da će 2BI vršiti stalni pregled funkcionisanja sistema, tako da će se broj kvarova svesti na minimum. Cilj je da se djeluje preventivno na cjelokupan sistem.

Praktičan način funkcionisanja određenih poslovnih procesa (backup podataka, otklanjanje virusa...), kao i primjer kalkulacije ukupne cijene pogledajte na stranici primjer funkcionisanja određenih procesa.

1. Saradnja po principu garantovanog odziva

Usluga Cijena
Osnovna cijena održavanja računara 20€ mjesečno po računaru
Osnovna cijena održavanja servera 50€ mjesečno po serveru
Osnovna cijena održavanja mreže 50€ mjesečno po uređaju

 

2. Saradnja po pozivu

Grupa poslova Cijena/sat
Rad na održavanju računarskih mreža i servera 45€/sat
Rad na održavanju računara 20€/sat
Podrška prilikom planiranja i otvaranja novih filijala 45€/sat

Za svaku intervenciju je potrebno dodati i fiksni iznos u zavisnosti od pripadajuće zone.

 

Lista zona i pripadajućih gradova

Zone Gradovi Cijena
Nulta Podgorica 5€
Prva Nikšić, Cetinje 30
Druga Bar, Budva, Kolašin, Mojkovac 40
Treća Ulcinj, Tivat, Kotor, H. Novi, Plužine 50€
Četvrta Pljevlja, Berane, B. Polje, Rožaje 60€


* PDV nije uračunat u cijenu.

U cijenu nisu uključene:

 • Softverske licence;
 • Hardverske komponente;