2BI Usluge i proizvodi


Velika kompanija ili finansijska institucija - preko 100 zaposlenih

Opis usluga i proizvoda

U vremenu poslovne krize, kontrola troškova i veoma efikasno upravljanje resursima kompanije je od izuzetne važnosti. Outsourcing, ili u slobodnom prevodu Iznajmljivanje usluga, predstavlja jedan od najelegantnijih načina da se određeni poslovni porcesi unaprijede, kroz smanjenje troškova, povećanje efikasnosti i kvaliteta pružene usluge.

Iz tog razloga, naša kompanija se strateški opredijelila za razvoj proizvoda, servisa i usluga iz oblasti IT outsourcing-a, odnosno Iznajmljivanja usluga iz oblasti informacionih tehnologija.

Kroz proces iznajmljivanja IT usluga možemo ponuditi:

 1. Projektovanje i razvoj informacionog sistema,
 2. Održavanje računara i mreža,
 3. Instalacija potrebnog softvera i njegovo administriranje,
 4. Redovan backup podataka,
 5. Sigurna komunikacija sa Internet mrežom,
 6. Nabavka opreme ili softvera, iznajmljivanje opreme,
 7. Konsultacije i tehnička podrška,
 8. Usluge help deska,
 9. Pomoć prilikom razvoja dokumentacije, procedura i pravila rada,
 10. Instalacija i održavanje softvera koji koriste Vaši klijenti ili partneri (Bankarske eBanking aplikacije, razna oprema i sl.).

Razlozi za model iznajmljivanja usluga („IT outsorcing“)

Ovim modelom, eliminišu se uska grla u poslovanju i poboljšava se poslovna sposobnost. Karakteristike modela su:

 • Angažovanje vrhunskih stručnjaka koji se bave isključivo IT poslovima („core business“), koji neprestano napreduju i uživaju u poslu koji rade;
 • Više vremena za angažovanje Vaših inženjera na poslu koji je vaš „core business“;
 • Rast kompanije obavezno ne mora da znači i nove zaposlene u „IT“ sektoru, pa ostaje isti nivo potrebnih sredstava za plate, poreze i doprinose;
 • Srazmjerno iznajmljivanju usluga, smanjuju se ili nestaju troškovi vezani za kancelarijski prostor, vozni park, osiguranja...

Način funkcionisanja:

 1. Vaši zaposleni mogu pozvati naš Help Desk. U zavisnosti od problema, rješenje može biti odmah nađeno ili će se angažovati jedan od inženjera koji će izaći na lice mjesta;
 2. Svaki izlazak na lokaciju klijenta propraćen je adekvatnom dokumentacijom „Radni nalog“. Svaki radni nalog treba da ima dva potpisa od strane klijenta: prvi potpis je od strane osobe kod koje se obavlja posao; drugi potpis je odgovorne osobe iz centrale (IT odjeljenja);
 3. Kako bi maksimalno umanjili pojavljivanje problema, vrši se redovna analiza IT sistema klijenta, sa ciljem preventivnog djelovanja;
 4. U slučaju da je to potrebno, vršimo uvođenje računara u Vaš sistem na osnovu dogovorenih procedura;
 5. Instalacija programskih paketa i obuka korisnika u skladu sa definisanim procedurama;
 6. Dodatne operacije u skladu sa dogovorom.

Praktično...

U slučaju da dođe do prestanka rada nekog dijela sistema preduzeća, vaša odgovorna osoba daje nalog za otklanjanje kvara kompaniji 2BI. 2BI tim, po usaglašenim procedurama, kreće u proces otklanjanja kvara, a Vas obavještava o statusu i rokovima u kojima će kvar biti otklonjen.

Naprimjer, ako neki od računara prestane da funkcioniše, 2BI će angažovati svoje ljude koji će doći na lice mjesta i otkloniti kvar u najbržem mogućem roku, a u skladu sa prioritetima. Važno je napomenuti da će 2BI vršiti stalni pregled funkcionisanja sistema, tako da će se broj kvarova svesti na minimum. Cilj je da se djeluje preventivno na cjelokupan sistem.

Praktičan način funkcionisanja određenih poslovnih procesa (backup podataka, otklanjanje virusa...), kao i primjer kalkulacije ukupne cijene pogledajte na stranici primjer funkcionisanja određenih procesa.

1. Saradnja po principu garantovanog odziva

Usluga Cijena
Osnovna cijena održavanja računara 20€ mjesečno po računaru
Osnovna cijena održavanja servera 50€ mjesečno po serveru
Osnovna cijena održavanja mreže 50€ mjesečno po uređaju

 

2. Saradnja po pozivu

Grupa poslova Cijena/sat
Rad na održavanju računarskih mreža i servera 45€/sat
Rad na održavanju računara 20€/sat
Podrška prilikom planiranja i otvaranja novih filijala 45€/sat

Za svaku intervenciju je potrebno dodati i fiksni iznos u zavisnosti od pripadajuće zone.

 

Lista zona i pripadajućih gradova

Zone Gradovi Cijena
Nulta Podgorica 5€
Prva Nikšić, Cetinje 30
Druga Bar, Budva, Kolašin, Mojkovac 40
Treća Ulcinj, Tivat, Kotor, H. Novi, Plužine 50€
Četvrta Pljevlja, Berane, B. Polje, Rožaje 60€


* PDV nije uračunat u cijenu.

U cijenu nisu uključene:

 • Softverske licence;
 • Hardverske komponente;